Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.agates.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website is gecreŽerd en wordt beheerd door Agates bvba, Prinses Lilianelaan 12, 8310 Brugge, ondernemingsnummer BE 0809.170.238, RPR Brugge.

Copyrights

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en auteursrechten en  behoren Agates of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Agates  de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe :
De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.

Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiŽnt wordt gemaakt

De website niet te gebruiken voor versturen of posten van computervirussen, of voor versturen of posten van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)

De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom

Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van Agates of derden, verbindt u zich ertoe Agates of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Agates of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Persoonsgegevens

Agates  verzamelt enkel persoonsgegevens als deze vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Agates toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Agates bvba met het oog op marktonderzoek (o.a direct mail per post of per e-mail). De verstrekte gegevens zullen echter niet aan derden worden doorgegeven. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten via mail naar info@agates.be of via het sturen van een brief naar de maatschappelijke zetel van Agates bvba.

Informatie op de website

De informatie, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Agates is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Agates is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Ons bedrijf kan op geen enkel ogenblik en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die zou in verband kunnen gebracht worden met het bestaan en/of de inhoud van deze website, zelfs bij grove fout.


Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Agates heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Agates houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.


Bevoegde rechtbank

Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.

 

 
 
     
  Agates Brugge       Webdesign       Website SEO       Grafische vormgeving       Referenties       Contacteer ons
                    Agates Brugge - webdesign - grafische vormgeving - advies           Disclaimer   Algemene voorwaarden